Το έργο MARE

Ανάπτυξη και Προώθηση στην Αγορά Οικολογικών Καινοτόμων Διεργασιών Επεξεργασίας των Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων

MARE (ECO/10/277237)

Ένα οικο-καινοτόμο  έργο για την βιώσιμη διαχείριση των Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων

 Τα Πετρελαιοειδή Απόβλητα και Κατάλοιπα αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος του όγκου των οργανικών υγρών/επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται στην Ευρώπη και επομένως η φιλική προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτική διαχείρισή τους θα έχει σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον.

Υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα – Πλαίσιο για την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Eco-Innovation 2010

Το έργο

Το έργο MARE θα αναπτύξει μια οικο-καινοτόμο διαδικασία ανάκτησης υλικών από πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα βασισμένη στην χρήση εξατμιστήρα λεπτής στοιβάδος, μια τεχνική που δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για την ανάκτηση υλικών από τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα. Η νέα μονάδα επεξεργασίας θα ανεγερθεί στο Δ/ριο της CYCLON. Κατά τη διάρκεια του έργου, 2.000 τόνοι πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων (ποσότητα που εκτιμάται στο 1% της συνολικής ποσότητας των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων που προκύπτουν στην Ελλάδα) θα υποβάλλονται, ετησίως, σε επεξεργασία όπου θα διαχωρίζονται σε προϊόντα, υπόλειμμα και νερό.

Ανάλογα με τη σύνθεση των αποβλήτων, η ετήσια ποσότητα των 2.000 τόνων πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων εκτιμάται ότι θα διαχωρίζεται σε:

 • 400 τόνους προϊόντα (20% της αρχικής ποσότητας), άνευ στερεών υπολειμμάτων και ιλύος, που θα παρέχονται στα διυλιστήρια αργού πετρελαίου για περαιτέρω επεξεργασία. Λόγω της υψηλής ποιότητάς τους, η ανάκτηση των καυσίμων δεν θα απαιτεί περαιτέρω διαχωρισμό και επεξεργασία λυμάτων.
 • 1.200 τόνους υπόλειμμα (60% της αρχικής ποσότητας), χωρίς νερό και καύσιμα, που θα αναμιγνύεται με το υπόλειμμα που προκύπτει από την επαναδιύλιση των χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων για την τελική παραγωγή ασφαλτικού προϊόντος (IPPC, BREF στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για τις βιομηχανίες επεξεργασίας πετρελαϊκών αποβλήτων).
 • 400 τόνους υδαρές υγρό απόβλητο (20% της αρχικής ποσότητας) που θα οδηγούνται στις υπάρχουσες μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της CYCLON, για προηγμένη βιολογική επεξεργασία καθώς μπορεί να περιέχουν οργανικές ύλες (έλαια, αντιψυκτικά, διαλυτικά, γαλακτώματα).

Στόχοι

 • Να προωθήσει μια καινοτόμο, περιβαλλοντικά ορθή τεχνική ανάκτησης υλικών από τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα βασισμένη στην χρήση εξατμιστήρα λεπτής στοιβάδος.
 • Να ελαχιστοποιηθούν τα εμπόδια και οι φραγμοί της αγοράς για την προώθηση μιας πιο πράσινης επεξεργασίας των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων.
 • Να προωθήσει τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, συγκεκριμένα, των πετρελαϊκών αποβλήτων και καταλοίπων, με μία προσέγγιση ανάλυσης του κύκλου ζωής μέσω της αναγέννησής τους σε ένα «νέο προϊόν» και όχι την εκμετάλλευση νέων μη ανανεώσιμων πόρων.
 • Να συμβάλει στην αποτελεσματική εφαρμογή της Θεματικής Στρατηγικής για τα Απόβλητα και την Αειφόρο Χρήση των Φυσικών Πόρων, της νέας Οδηγίας Πλαίσιο για τα απόβλητα, της Οδηγίας για τα επικίνδυνα απόβλητα και του Κανονισμού για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Σήμερα, τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα συχνά αναμειγνύονται με τα απόβλητα λιπαντικά έλαια με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση αναγέννησης και των δύο ρευμάτων οργανικών αποβλήτων. Η ξεχωριστή συλλογή και αναγέννηση των δύο παραπάνω ρευμάτων αποβλήτων θα έχει τα εξής αποτελέσματα:

 • Σημαντική ανάκτηση υλικών από τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα (έως και 80%), υψηλής ποιότητας όπως το vacuum gas oil και το residual fuel oil.
 • Παραγωγή καυσίμου υψηλότερης θερμογόνου αξίας από τις μέχρι σήμερα εναλλακτικές χρήσεις (καύση) των αποβλήτων αυτών .
 • Σημαντική αύξηση της απόδοσής της νέας μονάδας ανάκτησης υλικών από πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα που λόγω χρήσης της τεχνολογίας εξατμιστήρα λεπτής στοιβάδος θα έχει μειωμένες επικαθίσεις στον εξοπλισμό από πετρελαϊκά κατάλοιπα οπότε θα υποχρεούται σε μειωμένες διακοπές συντήρησης .
 • Σημαντική αύξηση της απόδοσής των μονάδων αναγέννησης απόβλητων λιπαντικών που κάνουν επιπλέον διακοπές συντήρησης  λόγω επικαθίσεων στον εξοπλισμό από πετρελαϊκά κατάλοιπα.
 • Εφόσον 2.000 τόνοι/έτος πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων θα επεξεργάζονται χωριστά, η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων λιπαντικών ελαίων της CYCLON θα μπορεί να διαχειρίζεται επιπλέον 2000 τόνους/έτος απόβλητα λιπαντικά έλαια και να παράγει από αυτά 1400 τόνους/έτος αναγεννημένα λιπαντικά.
 • Βελτίωση της ποιότητας των αναγεννημένων λιπαντικών ελαίων καθώς η μονάδα αναγέννησης δεν θα τροφοδοτείται από άλλα πετρελαιοειδή απόβλητα.
 • Χρονική επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των καταλυτών που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της αναγέννησης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και που επηρεάζονται αρνητικά από άλλες προσμείξεις όπως π.χ. τα πετρελαϊκά απόβλητα και κατάλοιπα.

Οι εταίροι του έργου MARE

CYCLON

CYCLON S.A.

Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία

επεξεργασίας και εμπορίας

λιπαντικών και πετρελαιοειδών

Λ. Μεγαρίδος 124 ,19300

Ασπρόπυργος, Ελλάδα

www.cyclon.gr 

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Μαμάη 3, 10440

Αθήνα, Ελλάδα

www.ecorec.gr

 

 

 

Το έργο MARE αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων.  

 Το έργο MARE  συγχρηματοδοτείται κατά 42% από το Πρόγραμμα – Πλαίσιο για την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

cialisviagrabestcompare.com buy viagra online canada http://tadalafilbuypharmacyrx.com/ cheapest pharmacy otc cialis

Αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθείτε τις εξελίξεις του έργου MARE και να συμμετέχετε στις δραστηριότητες του παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

info@mare.org.gr