Μελέτες

Reports

In the framework of WP 2: Review and analysis of practices that are followed at the European level and Greece, they were delivered the following Reports: (available for Public Access: PU) MARE D2.1_Review, Analysis & Report of Practices at EU & Greece on Petroleum Waste & Residues’ Management MARE Περίληψη Π2.1_Επισκόπηση – Ανάλυση Πρακτικών Διαχείρισης […]