Περιγραφή του έργου

Ανάπτυξη και Προώθηση στην Αγορά της περιβαλλοντικά ορθής επεξεργασίας των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων

Το MARE είναι ένα οικο- καινοτόμο έργο που υλοποιείται από τη CYCLON HELLAS Α.Ε (βιομηχανική και εμπορική εταιρία) και την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (μη κυβερνητική οργάνωση) και υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα – Πλαίσιο για την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Eco-Innovation 2010.

Το έργο

Το έργο MARE θα αναπτύξει μια οικο-καινοτόμο διαδικασία ανάκτησης υλικών από πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα βασισμένη στην χρήση εξατμιστήρα λεπτής στοιβάδος, μια τεχνική που δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για την ανάκτηση υλικών από τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα. Η νέα μονάδα επεξεργασίας θα ανεγερθεί στο Δ/ριο της CYCLON. Κατά τη διάρκεια του έργου, 2.000 τόνοι πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων (ποσότητα που εκτιμάται στο 1% της συνολικής ποσότητας των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων που προκύπτουν στην Ελλάδα) θα υποβάλλονται, ετησίως, σε επεξεργασία όπου θα διαχωρίζονται σε καύσιμα, πετρελαιοειδή κατάλοιπα και νερό.

Στόχοι Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου MARE είναι:

 • Να προωθήσει μια καινοτόμο, περιβαλλοντικά ορθή τεχνική ανάκτησης υλικών από τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα βασισμένη στην χρήση εξατμιστήρα λεπτής στοιβάδος.
 • Να ελαχιστοποιηθούν τα εμπόδια και οι φραγμοί της αγοράς για την προώθηση μιας πιο πράσινης επεξεργασίας των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων.
 • Να προωθήσει τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, συγκεκριμένα, των πετρελαϊκών αποβλήτων και καταλοίπων, με μία προσέγγιση ανάλυσης του κύκλου ζωής μέσω της αναγέννησής τους σε ένα «νέο προϊόν» και όχι την εκμετάλλευση νέων μη ανανεώσιμων πόρων.
 • Να συμβάλει στην αποτελεσματική εφαρμογή της Θεματικής Στρατηγικής για τα Απόβλητα και την Αειφόρο Χρήση των Φυσικών Πόρων, της νέας Οδηγίας Πλαίσιο για τα απόβλητα, της Οδηγίας για τα επικίνδυνα απόβλητα και του Κανονισμού για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Σήμερα, τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα συχνά αναμειγνύονται με τα απόβλητα λιπαντικά έλαια με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση αναγέννησης και των δύο ρευμάτων οργανικών αποβλήτων. Η ξεχωριστή συλλογή και αναγέννηση των δύο παραπάνω ρευμάτων αποβλήτων θα έχει τα εξής αποτελέσματα:

 • Σημαντική ανάκτηση υλικών από τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα (έως και 80%), υψηλής ποιότητας όπως το vacuum gas oil και το residual fuel oil.
 • Παραγωγή καυσίμου υψηλότερης θερμογόνου αξίας από τις μέχρι σήμερα εναλλακτικές χρήσεις (καύση) των αποβλήτων αυτών .
 • Σημαντική αύξηση της απόδοσής της νέας μονάδας ανάκτησης υλικών από πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα που λόγω χρήσης της τεχνολογίας εξατμιστήρα λεπτής στοιβάδος θα έχει μειωμένες επικαθίσεις στον εξοπλισμό από πετρελαϊκά κατάλοιπα οπότε θα υποχρεούται σε μειωμένες διακοπές συντήρησης (maintenance shut downs).
 • Σημαντική αύξηση της απόδοσής των μονάδων αναγέννησης απόβλητων λιπαντικών που κάνουν επιπλέον διακοπές συντήρησης (maintenance shut downs)  λόγω επικαθίσεων στον εξοπλισμό από πετρελαϊκά κατάλοιπα.
 • Εφόσον 2.000 τόνοι/έτος πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων θα επεξεργάζονται χωριστά, η μονάδα επεξεργασίας  αποβλήτων λιπαντικών ελαίων της CYCLON θα μπορεί να διαχειρίζεται επιπλέον 2000 τόνους/έτος απόβλητα λιπαντικά έλαια και να παράγει από αυτά 1400 τόνους/έτος αναγεννημένα λιπαντικά.
 • Βελτίωση της ποιότητας των αναγεννημένων λιπαντικών ελαίων καθώς η μονάδα δεν θα τροφοδοτείται από άλλα πετρελαιοειδή απόβλητα.
 • Χρονική επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των καταλυτών που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της αναγέννησης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και που επηρεάζονται αρνητικά από άλλες προσμείξεις όπως π.χ. τα πετρελαϊκά απόβλητα και κατάλοιπα.

Το έργο MARE  συγχρηματοδοτείται κατά 42% από το Πρόγραμμα – Πλαίσιο για την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.